064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด

IMG-BLOG
23 February 2022

ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด

การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี

 

          เมื่อคนที่คุณรักติดยาเสพติด ผู้รับการบำบัดยาเสพติดมักจะมีการเสพต่อเนื่องมายาวนาน จนเคยชินว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตนเอง กลายเป็นโรคสมองติดยา(Addictive brain) และมีอาการดื้อต่อยาเสพติด(Tolerance) ต้องเสพปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิม เมื่อหยุดเสพหรือเสพลดลงผู้รับการบำบัดจะเกิดความรู้สึกอยาก(Craving) และเกิดอาการถอนสาร(Withdrawal)เหล่านั้นตามมา ดังนั้นผู้รับการบำบัดจึงติดอยู่ในวงจรของการเสพยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัว ญาติหรือผู้ใกล้ชิดจะรับรู้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาได้เร็วกว่าผู้รับการบำบัดจึงเข้าไปเพื่อช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลือจะทำได้ยากเนื่องจากผู้รับการบำบัดไม่ค่อยให้ความร่วมมือจึงต้องมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจให้เวลา และใช้ทักษะต่างๆในการช่วยเหลือ ผู้รับการบำบัดให้เลิกยาเสพติดได้ในที่สุด คำแนะนำสำหรับญาติ มีดังต่อไปนี้

1. ญาติควรเรียนรู้ เรื่องโรคยาเสพติด อาการของโรค การดูแลบำบัดรักษายาเสพติดจากสื่อต่าง ๆ หรือ อาจเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์โดยตรงก่อน

2. ญาติควรหยุดการส่งเสริมพฤติกรรมการเสพโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยทบทวนถึงการกระทำที่เป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและหยุดการกระทำนั้นตัวอย่าง เช่น เนื่องจากกลัวผู้รับการบำบัดยาเสพติดอาละวาดจึงยอมให้เงิน เมื่อผู้รับการบำบัดได้เงินก็นำเงินไปซื้อยาเสพติด หรือ นั่งดื่มสุราเป็นเพื่อน เป็นต้น

3. ญาติควรส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติด รับผิดชอบในผลของพฤติกรรมจากการใช้ยาเสพติดด้วยตนเอง เช่น หนี้สินที่ตนก่อขึ้น คดีความ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงาน เป็นต้น

4. ญาติควรหมั่นดูแลตนเองด้วย โดยทั่วไปสมาชิกในครอบครัวอาจดูแลผู้รับการบำบัดยาเสพติด จนลืมดูแลตนเองข้อแนะนำในการดูแลตนเอง เช่น ปล่อยวางความคิดความรู้สึกที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของผู้รับการบำบัดยาเสพติด หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของตนเองกระทำ ตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นในครอบครัว เช่น การดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ระวังการถูกผู้รับการบำบัดทำร้ายขณะเมายาเสพติด

5. ญาติควรแสวงหาความช่วยเหลือเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายได้ง่าย มักไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลำพังอาจต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้บำบัดยาเสพติด เป็นต้น

 

วิธีปฏิบัติสำหรับญาติ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา
 

1. ให้ญาติค่อย ๆ พูดจูงใจผู้รับการบำบัดยาเสพติด เวลาที่ผู้รับการบำบัดมีสติสัมปชัญญะและไม่ได้ใช้ยาเสพติด

2. พูดแสดงถึงความห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพที่เขาพอจะสนใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติด

3. ไม่ต้องพูดว่าผู้รับการบำบัดติดยาเสพติดและต้องไปเลิก เพราะผู้รับการบำบัดมักไม่ยอมรับ

4. หากผู้รับการบำบัดยาเสพติดยังใช้ยาเสพติดอยู่ญาติไม่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด เช่น รอผู้รับการบำบัดกลับบ้าน จัดเตรียมอาหาร รอรับโทรศัพท์ ลางาน แก้ตัวให้ ให้เงินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เป็นต้น เพราะอาจเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดทางอ้อม

5. ญาติควรหันกลับมาดูแลตนเองมากขึ้น เพราะอารมณ์ที่เครียด ไม่ช่วยให้แก้ปัญหาการเสพของผู้รับการบำบัดยาเสพติดได้ ญาติควรระวังตัวอย่าปล่อยให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดทำร้าย และควรป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ผู้รับการบำบัดเมาสารเสพติด

6. หากผู้รับการบำบัดยาเสพติดมีความก้าวร้าวรุนแรงอาจต้องหาคนมาช่วยหรือแจ้งตำรวจเพื่อระงับเหตุหรือช่วยนำผู้รับการบำบัด ส่งโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช หรือศูนย์บำบัดยาเสพติด

7. หากผู้รับการบำบัดยาเสพติดยังไม่ไปพบแพทย์ ญาติอาจไปพบแพทย์ก่อนเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดสารเสพติดและคำ แนะนำในการพาผู้รับการบำบัดมาพบแพทย์

8. หากญาติมีอาการเครียดมากควรปล่อยวางปัญหาจากผู้รับการบำบัดยาเสพติด และควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลตนเองก่อน เมื่อตนเองดีขึ้นแล้วจึงเริ่มต้นคิดแก้ไขปัญหาของผู้รับการบำบัดต่อไป

 

จากการศึกษาพบว่าผลการรักษาดีขึ้นเมื่อสมาชิกครอบครัวอย่างน้อย 1 คน มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือผู้รับการบำบัดยาเสพติด เนื่องจากสมาชิกครอบครัวได้ทราบถึงการเตรียมตัวในระยะต่าง ๆ ของกระบวนการเลิกยาเสพติด ทำให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้รับการบำบัดที่กำลังเลิกและทราบว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการเลิก


อย่างไรก็ตามมีผู้รับการบำบัดที่หลีกเลี่ยงความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวหรือกล่าวอ้างว่าสมาชิกในครอบครัวชอบบ่นว่าในการมาให้ความช่วยเหลือ ตนจึงอาจไม่ประสบความสำเร็จในการเลิกยาเสพติดเท่าที่ควร แต่การที่สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมกับการรักษาก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้รับการบำบัดที่รับรู้ว่าครอบครัว ญาติหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมามีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วยในปัญหายาเสพติดของเขา โอกาสที่จะเลิกยาเสพติดได้สำเร็จจึงเกิดได้มากขึ้นในผู้รับการบำบัดที่มีครอบครัวหรือญาติที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหา

 

การจะเลิกยาเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการรู้จักวิธีบำบัดยาเสพติดที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้ที่มีปัญหาจากสารเสพติด ที่กำลังหาวิธีเลิกยาเสพติด วิธีเลิกเหล้า ไปจนถึง วิธีเลิกพนัน ลองปรึกษา DAY ONE REHABILITATION CENTER ศูนย์บำบัดยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติดกินนอน ภายในสถานฟื้นฟู บรรยากาศรีสอร์ทและสถานที่โอบล้อมด้วยสายน้ำและธรรมชาติ สงบและผ่อนคลาย จังหวัดนครนายก โดยทีมสหวิชาชีพประกอบไปด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตวิทยา นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปัญหาสารเสพติด การบำบัดต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับแต่ละกิจกรรมการบำบัดที่แตกต่างกันออกไป เพื่อแนวทางการดูแลผู้รับการบำบัดยาเสพติดแบบองค์รวม

 

ติดต่อเรา

99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

064-645-5091

[email protected]

จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022