064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด

IMG-BLOG
23 February 2022

เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด

เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด


จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่า สถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ใช้สารเสพติดราว 1.4 ล้านคน ซึ่ง 3.2 แสนคนในจำนวนนี้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดสารเสพติด หลายคนที่ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองมีปัญหา ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อผู้เสพได้เสพสารเสพติดจนจนติดแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นว่าการเสพติดส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรบ้างในชีวิต หากเข้ารับการรักษาตามกระบวนการในสถานพยาบาลแล้ว การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานบำบัดยาเสพติดก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกาย จิต สังคม ซึ่งหากผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้ามารับการบำบัดในสถานบำบัดยาเสพติดกินนอน Day one REHABILITATION CENTER เราจะเน้นกระบวนการรักษาแบบองค์รวม ให้กำลังใจ จากทีมผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพทางด้านยาเสพติดโดยเฉพาะ จะช่วยให้ผู้บำบัดเข้าใจว่าภาวะเสพติดส่งผลอย่างไรบ้าง ทั้งต่อตัวผู้บำบัด ครอบครัว และคนอื่น ๆ ในระหว่างการบำบัดเราจะค้นหาและรักษาต้นตอของสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาภาวะเสพติด และให้ผู้ป่วยนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดอีกต่อไป
 

ทำไมจึงควรเข้ารับการบำบัดยาเสพติดในสถานบำบัดยาเสพติด DAY ONE Rehab Center
 

สถานบำบัดที่มีมาตรฐาน
เป็นสถานบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ดูแลแบบองค์รวม และมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่มาบำบัดเป็นความลับอย่างเคร่งครัด
 

วัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดยาเสพติดให้กับผู้ป่วยอย่างยั่งยืน
เพื่อช่วยลดปัญหาการใช้ยาเสพติดในสังคม และต้องการให้ผู้บำบัดยาเสพติดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข โดยไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก
 

บรรยากาศ
เป็นสถานบำบัดยาเสพติดรูปแบบกินนอนหรือแบบอยู่ประจำ ในจังหวัดนครนายก บรรยากาศสไตล์รีสอร์ท ใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศดี บรรยากาศเงียบสงบ ปลอดภัย และมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายซึ่งการมาสถานบำบัดยาเสพติดแบบกินนอนจะช่วยดึงผู้บำบัดออกจากสภาพแวดล้อมเดิมมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ที่เหมาะแก่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เพื่อพร้อมเริ่มต้นใหม่กับการออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุข
 

เหมาะสำหรับผู้ต้องการบำบัด
เป็นสถานบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาจาก แอลกอฮอล์ สารเสพติดทุกชนิด และการพนัน ให้บริการบำบัดรักษาทางจิตใจ ร่างกายและสังคม ร่วมกับการรักษาด้วยยา เน้นความสมัครใจของผู้ป่วย เน้นผู้บำบัดเป็นศูนย์กลาง
 

ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
มีทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปัญหาสารเสพติด ประกอบไปด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปัญหาสารเสพติดและการบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใส่ใจดูแล และอุทิศตนเพื่อช่วยผู้เข้ารับการบำบัด จำกัดผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อที่จะให้ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถดูแลการบำบัดฟื้นฟูและเอาใจใส่รายบุคคลได้อย่างเต็มที่ พร้อมจะรับฟังและช่วยเหลือผู้บำบัดตลอดเวลา โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะจัดกิจกรรมการบำบัดและโปรแกรมการบำบัดยาเสพติดแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจำเป็นของผู้บำบัดยาเสพติดแต่ละคน เพื่อสร้างให้เกิดสมดุลใหม่ในชีวิต
 

โปรแกรมบำบัดและสันทนาการครบครัน
การบำบัดแบบก้าวหน้า เราผสมผสานเทคนิคการบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ โปรแกรมของเราจะเป็นซึ่งอาศัยโครงร่างของ 28 day program หรือ Minnesota model ที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมยังคงหัวใจที่สำคัญ คือ หลัก 12 ขั้นตอน (The twelve steps) ของกลุ่มผู้ติดแอลกอฮอล ์นิรนาม(Alcoholics Anonymous) นำหลักจิตวิทยาแนวพุทธและจิตวิทยาตะวันตกที่สำคัญได้แก่ Motivational Interviewing (MI) และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เป็นต้น เข้ามาผสมผสานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด รูปแบบการบำบัดรักษา Inpatient program ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดทุกวันตลอดการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นเวลา 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำบัดที่ดีต่อร่างกาย อารมณ์และจิตใจของผู้บำบัดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาบำบัด การนั่งสมาธิบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ฯลฯ ที่จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทั้งกิจกรรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มมีบริการครบถ้วนอยู่ภายในบริเวณสถานฟื้นฟูที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ การฝึกวินัย การทำกิจวัตรประจำวันตามตาราง ผู้ป่วยมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่วอกแวก มีสมาธิ ที่สำคัญไม่อายใคร ไม่รู้สึกเป็นส่วนเกิน และทักษะทางสังคม เพื่อให้ผู้บำบัดได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 

การดูแลใกล้ชิด
เมื่อผู้บำบัดเข้ารับการบำบัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาการเข้าบำบัดยาเสพติด มีประสบการณ์ ความชำนาญการ คอยเอาใจใส่ ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกรับ และคอยติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน เพื่อให้การเข้าบำบัดยาเสพติดของผู้บำบัดเป็นไปอย่างราบรื่น

 

DAY ONE REHABILITATION CENTER สถานบำบัดยาเสพติดกินนอน บรรยากาศรีสอร์ทและสถานที่โอบล้อมด้วยสายน้ำและธรรมชาติ สงบและผ่อนคลาย จังหวัดนครนายก สถานฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาจากสารเสพติด ที่กำลังหาวิธีเลิกยาเสพติด วิธีเลิกเหล้า ไปจนถึง วิธีเลิกพนัน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์ พยาบาลจิตวิทยา นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านปัญหาสารเสพติด พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษา

 

ติดต่อเรา

99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

064-645-5091

[email protected]

จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

อายาวัสกา สารเปิดจิต ที่เสพติดได้
อายาวัสกา เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางจิตประสาท ส่งผลข้างเคียงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากพบหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารนี้ ควรได้รับการตรวจประเมิน ปรึกษา หรือรับการบำบัดจากศูนย์บำบัดยาเสพติด
03 July 2024
Ketamine จากยาสลบม้า มาเป็นการ "ดมเค"
เคตามีนยาเสพติดที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้เสพควรปรึกษาจิตแพทย์หรือรับการรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรับยาที่ช่วยลดความอยากยาเสพติด ยาปรับอารมณ์ ทำให้การเลิกเคตามีนง่ายขึ้น
21 June 2024
พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022