064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?

IMG-BLOG
21 June 2023

แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?

ลักษณะหรือแนวโน้มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

หลายคนเกิดความสงสัย เกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ลักขโมย อารมณ์ร้อน ทำร้ายคนอื่น โดยที่คนเหล่านั้นไม่แสดงความรู้สึกสำนึกผิดหรือบางครั้งอาจโกหก และไม่สนใจความรู้ของคนอื่นหรือรอบข้างตนเอง เหมือนที่เราเห็นกันตามข่าวต่างๆ ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่มองคนเหล่านี้เป็นคนนิสัยไม่ดีได้ แต่บางส่วนของคนกลุ่มนี้ มีลักษณะหรือแนวโน้มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Antisocial Personality Disorder นั้นเอง

ก่อนอื่น มารู้จัก คำว่า “ บุคลิกภาพ (Personality)” เป็นสิ่งที่ทุกคนมี โดยบุคลิกภาพคือ ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ และพฤติกรรม ซึ่งถูหล่อหลอมด้วยปัจจัยหลาอย่าง รวมถึงพันธุกรรม การเลี้ยงดู วัฒนธรรม และประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง โต้ตอบกับผู้อื่นหรือต่อสถานการณ์ต่างๆ

ส่วนคำว่า “บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder)” คือ ในรูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้ หรือ ความเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยที่ผู้ป่วยไม่ได้รู้สึกกังวลต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง มักปฏิเสธความช่วยเหลือทางจิตใจ และไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา ซึ่งต่างจากผู้ป่วยในกลุ่มโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ดังนั้น ผู้ป่วยในกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติจึงมักไม่เข้ารับการรักษา โรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมเริ่มวินิจฉัยได้เมื่อผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยแพทย์จะประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสอบถามพฤติกรรม ประวัติผู้ป่วย ประวัติครอบครัวหรือคนใกล้ชิด แพทย์อาจวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมเกเรคล้ายอันธพาลก่อนอายุ 15 ปี นั้น เป็นพฤติกรรมหรืออาการ ที่อาจเกิดจาก พันธุกรรม การเลี้ยงดู และการทำงานของสมอง รวมถึงปัจจัยภายนอก มีประวัติหรือมีพฤติกรรมผิดปกติที่สังเกตเห็นได้ของโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมตามเกณฑ์ DSM-5 มักจะแสดงขึ้นในช่วงวัยเด็ก อย่างน้อย 3 อาการก่อนอายุ 15 ปี

 

สาเหตุเกิดของ Antisocial Personality Disorder (ASPD)

• ความผิดปกติทางสมองและสารสื่อประสาท
• มีสมาชิกในครอบครัวมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม
• การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็ก เช่น การถูกละเมิด ทำร้ายร่างกายทอดทิ้ง ความรุนแรงในครอบครัว
• สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น โรงเรียน เพื่อน

 

อาการแบบไหนที่เข้าข่าย Antisocial Personality Disorder (ASPD)

คนที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมอาจมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ซึ่งคู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5) ได้จำแนกเกณฑ์การวินิจฉัยโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมไว้ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (ASPD) เป็นภาวะทางสุขภาพจิตที่มีลักษณะเป็นรูปแบบการละเลยและละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างแพร่หลาย อาการทั่วไปบางอย่างของ ASPD อาจรวมถึง

• การไม่เคารพกฎหมาย >> อาจมีประวัติการทำผิดกฎหมายซ้ำๆ เช่น การขโมย การก่อกวน และการก่ออาชญากรรมอื่นๆ

• ความหุนหันพลันแล่น >> ความหุนหันพลันแล่นเป็นอาการทั่วไปของ ASPD ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายวิธี รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยง การใช้สารเสพติด และความก้าวร้าวหุนหันพลันแล่น ขาดความยั้งคิดยั้งทำได้

• ความหลอกลวง >> อาจโกหก บิดเบือน และหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว เสแสร้งและโกหกหลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ

• ขาดการเอาใจใส่ >> อาจมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจดจำหรือใส่ใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ และขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

• ความหงุดหงิดและความก้าวร้าว >> พฤติกรรมก้าวร้าวและรุนแรง อารมณ์แปรปรวน ฉุนเฉียวง่าย และมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนรอบข้างได้

• ความประมาท >> บุคคลที่เป็นโรค ASPD อาจมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือประมาทเลินเล่อโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา เช่น การขับรถภายใต้อิทธิพลหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน

• ความไม่รับผิดชอบ >> อาจมีประวัติไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน เช่น ข้อผูกพันในการทำงานหรือทางการเงิน

นอกจากนี้ ผู้ที่มีบุคลิกต่อต้านสังคมมักมีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุราและใช้สารเสพติด หรือมีความผิดปกติทางจิตอื่นร่วมด้วย เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล พฤติกรรมทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น และพฤติกรรมอื่นที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากการใช้ความรุนแรงมากขึ้น

แต่ในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดหรือดื่มสุราอยู่ อาจมีพฤติกรรม ที่แสดงเหมือน ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ต่อต้านสังคม แต่หากเขาสามารถเลิกหรือหยุดสารเสพติดได้ถาวร บุคลิกภาพ นิสัย อารมณ์ ความคิดก็จะกลับมาดีขึ้น ผู้ป่วยอาจไม่ได้มีปัญหาด้านบุคลิกภาพแบบในช่วงที่มีการใช้สารเสพติด

 

การรักษาด้วยจิตบำบัด (Psychotherapy)

จิตบำบัดเป็นวิธีรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือความผิดปกติทางจิตใจ ประกอบด้วยวิธีบำบัดที่หลากหลาย อาทิ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) ซึ่งใช้การพูดคุยให้เข้าใจถึงปัญหาจนนำไปสู่การปรับความคิดและพฤติกรรม การบำบัดโดยให้ผู้ป่วยรับรู้และเข้าใจถึงระดับจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น (Mentalization Based Therapy) การจัดการกับอารมณ์และความโกรธ รวมถึงการบำบัดอาการติดสุราหรือสารเสพติด

 

การรักษาโดยใช้ยา

ในปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดที่ได้รับการรับรองว่าสามารถรักษาโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมได้ แต่แพทย์อาจจ่ายยาเพื่อช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ป่วย เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้า (Antidepressants) ยารักษาโรควิตกกังวล หรือยาต้านอาการทางจิตกลุ่ม Antipsychotics แบบใหม่ เพื่อรักษาอาการหุนหันพลันแล่นและก้าวร้าว เป็นต้น ในบางกรณี แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

หากสงสัยว่าคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมีอาการของโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคม ควรค่อย ๆ โน้มน้าวผู้ป่วยให้ไปพบจิตแพทย์ เพื่อบำบัดและรักษาด้วยยาที่ถูกต้อง โดยใช้คำพูดที่แสดงความเข้าใจและความห่วงใย เพื่อให้ผู้ป่วยยินยอมเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งอาจช่วยป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นจากพฤติกรรมของผู้ป่วย และอาจช่วยให้คุณและครอบครัวได้เรียนรู้วิธีการรับมือและป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีอาการก้าวร้าวรุนแรงอีกด้วย ที่ DAY ONE ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน มีรูปแบบการบำบัดการรักษาที่ยึดแนวการบำบัดแบบองค์รวม เพื่อฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม มีการบำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000
064-645-5091 [email protected]
จันทร์ – อาทิตย์ : 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

อายาวัสกา สารเปิดจิต ที่เสพติดได้
อายาวัสกา เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางจิตประสาท ส่งผลข้างเคียงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากพบหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารนี้ ควรได้รับการตรวจประเมิน ปรึกษา หรือรับการบำบัดจากศูนย์บำบัดยาเสพติด
03 July 2024
Ketamine จากยาสลบม้า มาเป็นการ "ดมเค"
เคตามีนยาเสพติดที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้เสพควรปรึกษาจิตแพทย์หรือรับการรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรับยาที่ช่วยลดความอยากยาเสพติด ยาปรับอารมณ์ ทำให้การเลิกเคตามีนง่ายขึ้น
21 June 2024
พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022